1st 1985 Tokyo, Japan
2nd 1987 Brisbane, Australia
3rd 1989 Tokyo, Japan
4th 1991 Edmonton, Canada
5th 1993 Kobe, Japan
6th 1995 Atlanta, United States
7th 1997 Fukuoka, Japan
8th 1999 Sydney, Australia
9th 2002 Yokohama, Japan
10th 2006 Victoria, Canada
11th 2010 Irvine, United States
12th 2014 Gold Coast, Australia
13th 2018 Tokyo, Japan